شرکت سلام رویان رستاک در نمایشگاه بایوفاخ نورنبرگ ۲۰۱۷